Maeştri

 

Shri-Guru-Navara-001a

Maestrul Navara 

 

Shri-Navari-001

 Shri Navari

 

BINECUVÂNTARE DUMNEZEULUI SUPREM NAVARA!

BINECUVÂNTARE LUI SHRI GURU NAVARA SI SHRI NAVARI!

BINECUVÂNTARE TUTUROR COPIILOR NAVARA!